2
suncokret

AGROVESTI

Senta: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Senta (06. mart 2017.) - Sa toplijim vremenom došlo je do pojave i aktivnosti male i velike repičine pipe (Ceuthorrhynchus pallidactylus i C. napi) na uljanoj repici.Mala repičina pipa

Na feromonskim klopkama se već beleži kritičan ulov, a  odrasle jedinke su registrovane i na biljkama uljane repice u indeksu napada od 1,25-2,5%. U toku je dopunska ishrana i parenje imaga. Uskoro počinje polaganje jaja, te se radi sprečavanje šteta, po stabilizaciji vremena, preporučuje zaštita useva sa insekticidom na bazi aktivne materije hlorpirifos + bifentrin (Pyrinex super) u dozi od 0,5-0,75 l/ha.


Feromonska klopka


Parenje

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Senta: ZAŠTITA ULJANE REPICE ::