2
suncokret

AGROVESTI

Kikinda: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Kikinda (06. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu Banatska Topola registrovano je prisustvo velike repičine pipe (Ceuthorrynchus napi) u indeksu napada 4%.

U toku je kopulacija odraslih jedinki.

U cilju sprečavanja polaganja jaja i šteta na stablima uljane repice, preporučuje se suzbijanje imaga registrovanim insekticidom na bazi aktivne materije hlorpirifos + bifentrin (Pyrinex super) u dozi 0,5-0,75 l/ha.


Odrasle jedinke velike repičine pipe

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Kikinda: ZAŠTITA ULJANE REPICE ::