2
suncokret

AGROVESTI

Senta: ZAŠTITA JABUKE

Senta (22. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom zasada jabuke utvrđeno je da se jabuke, zavisno od sortimenta, nalaze u fenofazi od početka pucanja pupoljaka do fenofaze prvi listovi otvoreni (07-11 BBCH skale).

S obzirom da se jabuka nalazi u osetljivoj fenofazi na infekciju od strane prouzrokovača čađave pegavosti listova (Venturia inaequalis), a u voćnjacima je prisutan infekcioni potencijal i za vikend se najavljuju padavine, može doći do ostvarivanja primarnih zaraza, te se preporučuje preventivna zaštita zasada sa  kontaktnim preparatima na bazi mankzeba (Mankogal 80, Bevesan 45 M, Dithane M 45) u koncentraciji od 0,25%.

Kod osetljivih sorata na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) potrebno je dodati preparat Karathane Gold (a.m. meptildinokap) u dozi od 0,5 l/ha.

Tretman sprovesti pred najavljene padavine.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Senta: ZAŠTITA JABUKE ::