2
suncokret

AGROVESTI

Bačka Topola: ZAŠTITA ŠEĆERNE REPE

Bačka Topola (31. mart 2017.) - Usevi šećerne repe iz ranih rokova setve, na području delovanja RC Bačka Topola, nalaze se u fazi nicanja do faze kotiledona (BBCH 09-10).Faza razvoja š. repe BBCH 10

Početkom treće dekade marta registrovani su ulovi sive repine pipe (Bothynoderes punciventris) u feromonskim klopkama postavljenim na površinama gde je prethodne godine gajena šećerna repa. Toplo vreme koje nam predstoji u narednom periodu doprineće povećanoj aktivnosti ove štetočine, tj. njenoj migraciji ka novoposejanim repištima.


Imago sive repine pipe

Preporuka za proizvođače:

neophodno je svakodnevno praćenje pojave i brojnosti sive repine pipe na novoposejanim usevima šećerne repe, a naročito su ugroženi usevi u fazi nicanja. Po utvrđivanju brojnosti od 1-3 imaga po m2, izvršiti suzbijanje nekim od navedenih insekticida:

  • Pyrinex super (a.m. hlorpirifos+bifentrin) 1,5-2 l/ha
  • Nurelle D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos + cipermetrin) 1,5-2 l/ha


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Bačka Topola: ZAŠTITA ŠEĆERNE REPE ::