2
suncokret

AGROVESTI

ZAŠTITA USEVA ŠEĆERNE REPE

(22. jun 2017.) - U regularnim proizvodnjama, usevi šećerne repe su polovinom maja sklopili redove. Od tada do danas na proizvodnim regionima, registrovana su 2 do 3 perioda (kraj maja, 02. i 07. juna) povoljna za ostvarenje infekcije prouzrokovača lisne pegavosti šećerne repe Cercospora beticola. Na ovim područjima, obezbeđeni su uslovi za dve paralelne primarne infekcije a njihovom realizacijom trenutno smo u toku razvoja sekundarnih infekcija. Samo na području Sombora, do danas nisu registrovani uslovi za ostvarenje infekcije.

Nedostatak jasnih infektivnih perioda, nikako ne znači odsustvo pega lisne pegavosti šećerne repe. Za klijanje spora potrebna je vlažnost lista ili visoka relativna vlaga vazduha. Ovo je patogen leta i za njegov razvoj potrebna je toplota. U trenutnim proizvodnim uslovima, noćne rose su dovoljne da dovedu do infekcije  useva. Povećane temperature skraćuju dužinu latentnog perioda i omogućuju brže umnožavanje ovog višecikličnog patogena.

Uslovi sa velikim brojem kišnih dana (kao što smo imali prošle godine) dovode do epifitocija.

Vizuelnim pregledima parcela pod šećernom repom registruju se biljke sa sporulisanim i tek formiranim pegama koje će sporulisati za dva dana. Ove pege su spremne za dalje širenje spora ove gljive. Procenat biljaka sa prisutnim pegama veoma je različit i direktno je pod uticajem uslova regiona, tolerantnosti posejanih sorata i pritiskom infektivnog potencijala od prošlih godina. Parcele sa uskim plodoredom su najviše izložene uticaju nagomilanog infektivnog potencijala. Monitoring koji se sprovodi  ukazuje na niži procenat inficiranih biljaka u sortnim ogledima u odnosu na proizvodne parcele, što je direktna veza sa poštovanjem plodoreda.

Preporuka proizvođačima šećerne repe:

Uslovi su povoljni za širenje patogena prouzrokovača lisne pegavosti šećerne repe. Neophodno je pregledati parcele i ispoštovati epidemijski prag na kome je neophodno sprovesti mere zaštite useva.

Prvi epidemijski prag je oko 50% biljaka sa makar jednom pegom. Ovaj nivo inficiranih biljaka ukazuje na distribuciju infektivnog materijala i njegovu sposobnost prostornog širenja infekcije na nivou jedne parcele.

Obavezno nakon utvrđivanja praga, ili njegovom približavanju, zaštititi useve primenom fungicida preventivnog i sistemičnog načina delovanja:

  • Bravo 720, Dakoflo 720 (1,5 l/ha) + Rias 300 EC (0,3 l/ha)


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: ZAŠTITA USEVA ŠEĆERNE REPE ::