2
suncokret

AGROVESTI

DRŽAVNE ROBNE REZERVE KUPUJU
21.739.130. KG KUKURUZA, PO CENI OD 23,00 DIN/KG

U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije od 26. oktobra 2017. godine, obaveštavamo vas da Republička direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) vrši kupovinu do 21.739.130 kg merkantilnog kukuruza rod 2016. i 2017. godine, domaćeg porekla.

Kupovina merkantilnog  kukuruza vršiće se od:

- fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013, 102/2015, 6/2016 i 46/2017), i nalaze se u aktivnom statusu.

- zemljoradničkih zadruga, koje su upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i

- ovlašćenih skladištara Direkcije,

a posredovanjem od strane „Produktne berze“ a.d. Novi Sad.

Zainteresovano registrovano komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo, zemljoradnička zadruga ili ovlašćeni skladištar Direkcije prijavljuje se na sajtu Produktne berze Novi Sad, svakog radnog dana od 09:00 do 14,00 časova na adresi www.proberza.co.rs/otkup-kukuruza-2017/ počev od 31.10.2017. godine.

Merkantilni kukuruz, je domaćeg porekla, u rasutom stanju, mora u svemu da odgovara propisanom standardu SRPS E.B3.516 i SRPS E.B3.516/1, a prema Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Sl. List SRJ”, br. 52/95), kao i sa sledećim elementima kvaliteta: do 14% vlage, do 8% lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2% nagorelih i popucalih i drugih primesa. Cena merkantilnog kukuruza je 23,00 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok plaćanja kupljenog merkantilnog kukuruza je do 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilnog kukuruza.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od zemljoradničke zadruge je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

Prilikom potpisivanja ugovora sa Republičkom direkcijom za robne rezerve potrebno je pribaviti sledeću dokumentaciju:

Za registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva:

- fotokopija ili odštampani primerak očitane lične karte,

- Original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave Posredniku.

Za zemljoradničke zadruge:

- fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre

- Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu)

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana,

Za ovlašćene skladištare:

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Pored navedenog, registrovana poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge i ovlašćeni skladištari u obavezi su da dostave i:

- potvrdu o uskladištenju,

- magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije,

- sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdate od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca.

- račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Za sve informacije možete pozvati berzu na brojeve telefona:

Maja Pena: +381 21 526 165;

Stoja Soro: +381 21 445 413;

Vaso Radojičić: +381 21 445 953;

Evica Milošević: +381 21 443 473;

Zlatko Beglerbegović: +381 21 445 406;

Dušan Radanović: +381 21 443 409; 

:: AgroVizija Portal :: DRŽAVNE ROBNE REZERVE KUPUJU<br />21.739.130. KG KUKURUZA, PO CENI OD 23,00 DIN/KG ::