2
suncokret

AGROVESTI

OSIGURANJEM UBLAŽITI ŠTETE PAORIMA

Novi Sad (26. decembar 2017.) - Malo koja godina prođe bez elementarnih nepogoda i štete poljoprivredi koja se meri u stotinama miliona evra. Država je ove godine subvencionisanju osiguranja poljoprivredne proizvodnje namenila oko 4 miliona evra sa kojima regresira osiguranike i do 50 odsto vrednosti premije.

O vrstama poljoprivredne proizvodnje, kao i uslovima osiguranja govori savetnik u odseku za edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Nikola Đukić.

"Zbog globalnog zagrevanja su se klimatski uslovi znatno promenili, pa će u budućnosti verovatno biti više vremenskih nepogoda na koje čovek neće moći da utiče", kaže Đukić i dodaje da osim toga prete bolesti domaćih životinja, koje utiču i otežavaju njihov uzgoj.

"Ono što svaki poljoprivrednik može i treba da uradi da bi zaštitio svoje useve, životinje i gazdinstvo jeste da ih osigura", ističe Đukić.

On objašnjava da osiguranje poljoprivrede obuhvata osiguranje useva i plodova, osiguranje životinja i osiguranje poljoprivrednog domaćinstva.

"Osiguranje useva i plodova uključuje osiguranje ratarskih i povrtarskih poljoprivrednih kultura, voća, grožđa i sadnog materijala. Osim od grada, požara i udara groma useve i plodove možete zaštititi i od drugih rizika, kao što su oluja, jesenji i zimski mraz, poplave, kao i kod gubitka količine i kvaliteta", nabraja Đukić.

On dodaje da postoji osiguranje od ekstremnih klimatskih nepogoda, kao što su suša i prekomerne padavine.

"Sa druge strane osiguranjem životinja određuje se finansijska zaštita od različitih vrsta rizika koji su u vezi sa stočarstvom, kao što su rizici od uginuća ili prinudnog klanja kao posledice nesrećnog slučaja ili bolesti životinja", kaže Đukić i dodaje da se životinje mogu osigurati i od posledica porođaja, gubitka teleta pri porođaju, kao i od opasnih zaraznih bolesti.

"Osiguranje poljoprivrednog domaćinstva može obuhvatati osiguranje stambenih i pomoćnih objekata (garaže, ostave, letnje kuhinje i slično), ekonomski objekti (štale, svinjci i skladišta)", kaže Đukić.

On dodaje da se mogu osigurati i stvari u pomenutim objektima (životinje, zalihe, poljoprivredna mehanizacija), zatim ističe osiguranje staklenika, plastenika, kao i članova domaćinstva.

„Visina premije osiguranja kod osiguranja useva i plodova zavisi od više činilaca: biljna vrsta, lokacija useva i plodova, kao i vrsta rizika za pokriće; dok premija kod osiguranja životinja zavisi od vrste i broja životinja, uslova i načina njihovog uzgoja, kao i ugovorene visine pokrića rizika", objašnjava Đukić.

On ističe da se premija osiguranja useva i plodova plaća na sumu osiguranja.

"Reč je o gornjoj granici odštete koja će se isplatiti osiguraniku u slučaju nastupanja osiguranog slučaja, a ona se određuje na osnovu očekivanog prinosa po hektaru, odnosno po jednom kilogramu", kaže Đukić.

"Kod osiguranja životinja pod sumom osiguranja podrazumeva se tržišna vrednost grla u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju, a mlade životinje se osiguravaju na onu vrednost koju treba da dostignu do kraja trajanja osiguranja", ističe Đukić.

On dodaje da pojedine osiguravajuće kuće nude određene pogodnosti i popuste za vlasnike registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, ukoliko se osiguravaju zasadi određene poljoprivredne kulture na većim površinama ili je reč o osiguranju većeg broja životinja.

"Plaćanje premije osiguranja useva i plodova, kao i osiguranja životinja olakšano je subvencijama koje daje država, odnosno Ministarstvo poljoprivrede", kaže Đukić.

On dodaje da je Uredbom Vlade Srbije o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini određen iznos od 450 miliona dinara za regres za premije osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike, životinje, te je registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima država regresirala od 40 do 45 odsto plaćene premije osiguranja.

"Pojedina društva za osiguranje nude pakete osiguranja za seoska gazdinstva, koji nose određene pogodnosti i bitno utiču na snižavanje premije osiguranja, kao i pokriće rizika", kaže Đukić.

On naglašava da postoji spisak osiguravajućih kuća na sajtu NBS, kao i da na sajtu www.tvojnovac.nbs.rs postoje sve informacije o osiguranju i njegovim osnovnim karakteristikama.


Ilustracija: RTV
Izvor: RTV (Đuro Vukelić)

:: AgroVizija Portal :: OSIGURANJEM UBLAŽITI ŠTETE PAORIMA ::