2
suncokret

AGROVESTI

Beograd: ZAŠTITA JABUKE

Beograd (23. mart 2017.) - Na području delovanja RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, vizuelnim pregledom jabuke konstatovano je da je sorta Ajdared u fenofazi 15 BBCH - većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini. Sorta jabuke Zlatni delišes se nalazi u fenofazi 11 BBCH - prvi listovi otvoreni, drugi još uvek uvijeni.


Zlatni delišes BBCH 11

Padavine koje su najavljene za kraj nedelje mogu dovesti do oslobađanja askospora fitopatogene gljive Venturia inaequalis, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova, kao i do stvaranja povoljnih uslova za infekciju mlade lisne mase. Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina primene neki od preventivnih fungicida na bazi aktivne materije mankozeb u koncentraciji 0,2-0,25 %:

  • Mankogal 80
  • Dithane M 45

Problem može predstavljati i pepelnica jabuke (prouzrokovač gljiva Podosphera leucotricha) koja prezimljava u pupoljcima i odmah kreće da se razvija zajedno sa otvaranjem pupoljaka. Za njeno suzbijanje preporučuje se primena preparata Karathane Gold 350 EC (a.m. meptildinokap) 0,4-0,5 l/ha.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Beograd: ZAŠTITA JABUKE ::