suncokret

Đubriva

Agro-Ferticrop: TEHNOLOGIJA ISHRANE KUKURUZA

Subotica (08. april 2013.) - Uslov za najbolje iskorištenje genetskog potencijala savremenih hibrida kukuruza, koji dostiže prinos i od 20 t/ha, jeste primena potrebnih količina hraniva (makro i mikroelemenata) za date uslove. Harmoničnim snabdevanjem neophodnim hranivima, poboljšava se iskorišćavanje vode, ublažavaju se nepovoljni uticaji klime, smanjena je mogućnost dobijanja niskog prinosa prouzrokovanih eventualnim greškama u izvođenju agrotehničkih operacija i nedostacima. Kukuruz ima visoke zahteve za azotom, fosforom i kalijumom.

Za postizanje visokih prinosa potrebno je, tokom proizvodnje obezbediti između 130 i 170 kg/ha čistog azota. Radi harmonične ishrane azotna đubriva se mogu davati u dva navrata, 60-70 % potreba u pripremi zemljišta pre ili tokom setve, a 30-40 % kada biljka ima 8-11 listova. Zahtevi za fosforom su naročito visoki u početnim fazama rasta i razvića. Potrebe za kalijumom su, u nekim slučajevima, čak i do 30 kg za 1 tonu prinosa. Kukuruz  je veoma osetljiv na nedostatak cinka, zato treba posebno obratiti pažnju na dostupnost cinka u zemljištu. Cink je veoma važan element u sintezi proteina, a on se u YaraMila™ đubrivima nalazi u helatnom obliku i pristupačan je i na zemljištima sa višim pH vrednostima. Simptomi nedostatka cinka su sitni listovi i karakteristične svetle pruge paralelne sa nervaturom-hloroza mladih listova. U slučaju da se đubrenjem unese prevelika količina fosfora, može doći do antagonizma fosfor-cink.

Pored osnovnog đubenja za nadoknadu cinka se preporučuje folijarna prihrana. Folijarnu prihranu ne bi trebalo izostaviti iz tehnologije, posebno zbog preventivnog otklanjanja simptoma nedostataka hranljivih elemenata.

YaraMila™  je viskoko kvalitetno, kompleksno mineralno đubrivo sa mikroelementima u helatnom obliku  namenjeno  za osnovno i predsetveno đubrenje ali se može koristiti i za prihranu useva tokom vegetacije. YaraMila™ đubriva imaju visok sadržaj aktivnih materija, pa se može ostvariti harmonično snabdevanje useva svim potrebnim hranivima, što rezultira zdravijim stanjem useva i povoljnijim usvajanjem vode. Zahvaljujući izuzetnim sirovinama i specifičnim proizvodnim postupkom, u slučaju odgovarajuće vlage zemljišta, granule se odmah počinju otapati, i konstantno snabdevaju biljke sa potrebnim hranljivim materijama. Trenutno oslobađanje hraniva nakon inkorporacije i njihovo dalje konstantno oslobađanje omogućuje jednovremenu upotrebu Yara mineralnih đubriva istovremeno sa setvom kao i njihovu upotrebu u prihrani. Svaka granula je istog oblika, veličine i hemijskog sastava, što omogućuje ujednačenu aplikaciju po površini.

Osnovno i startno đubrenje
Obaviti u jesen pod osnovnu obradu ili u proleće, prilikom pripreme zemljišta pre setve. Količina uzetog azota, treba da iznosi 80-100 kg/ha. Upotrebljavajte kompleksna, granulisana đubriva sa mikroelementima, YaraMila™ 13-13-21, u dozi 250-450 kg/ha.
 
Prihrana useva
Obavlja se tokom kultivacije u istom prohodu. Dodati odgovarajuće azotno đubrivo na osnovu pH vrednosti zemljišta. Neophodna količina azota da se zadovolji potreba useva iznosi 30-40 kg/ha čistog azota.
 
Folijarno đubrenje
Folijarne tretmane provoditi zajedno sa zaštitom useva pesticidima. Prva primena u fazi 4-8 lista, a druga primena u fazi nakon 8 listova i zavisno od klirensa prskalice može se raditi do pojave metlice. Da bi zadovoljili potrebe useva i otklonili simptome nedostataka pojedinih elemenata koristite Ferticare, vodotopiva đubriva, 3-5 kg/ha u koncentraciji do 1,5%.

 
Zoran Živković, dipl. ing. polj
:: Đubriva :: Agro-Ferticrop: TEHNOLOGIJA ISHRANE KUKURUZA ::