suncokret

Stočarstvo

PREPORUKA IZBORA RASA OVACA ZA GAJENJE U SRBIJI

PREPORUKA IZBOR RASA OVACA ZA UZGOJ U R. SRBIJI U NAREDNIM GODINAMA

Novi Sad (03. decembar 2014.) - Ovčarska proizvodnja u Srbiji ima dugu tradiciju. Ekonomski značaj gajenja ovaca zasniva se na njihovim biološkim karakteristikama, koje omogućavaju da i relativno oskudnu vegetaciju pašnjaka, velikog asortimana nusproizvoda različitih poljoindustrijskih prerada pretvaraju u visokovredne proizvode: meso, mleko, vunu i krzno.

Posmatrajući ovu proizvodnju kroz dugi niz godina, zapaženi su konstantni padovi u proizvodnji i potrošnji. Na veoma veliki pad brojnog stanja i proizvodnih parametara u oblasti ovčarske  kozarske proizvodnje imali su uticaj brojni faktori, koji su delovali permanentno, od kraja drugog svetskog rata do danas. Svi ti faktori delovali su na fond ovaca u Srbiji i to: kvantitativno (smanjenjem brojnog stanja), tako i kvalitativno (na rasni sastav, uslove držanja, reprodukciju i dr.).

Proizvodnja mesa u ovčarstvu jedva da i zadovoljava potrebe našeg tržišta, poslednjih godina jagnjeće meso se i uvozi za naše potrošače, odnosno uvoz i izvoz se nalaze na istom nivou. Što se tiče proizvodnje ovčijeg mleka, proizvedene količine jedva pokrivaju domaće potrebe. Izvozni potencijali su ogromni.

Imajući u vidu mnogobrojne probleme koji su vezani za sektor ovčarske proizvodnje, od nedovoljnog broja ovaca u našoj državi, nepovoljnog rasnog sastava (mali broj raspoloživih plemenitih rasa ovaca) malog broja kvalitetnog priplodnog materijala, malog prosečnog broja ovaca po farmama i dr. Potencijalni investitor koji bi hteo da uloži novac u ovčarsku proizvodnju i da otvori farmu od nekoliko hiljada ovaca naišao bi na veliki broj problema među kojima su jedni od najvažnijih: gde nabaviti kvalitetni priplodni materijal i koje rase odabrati za gajenje. Što se tiče odgovora na prvo pitanje nabavke kvalitetnog priplodnog materijala tu, je svakako rešenje uvoz, jer mi na prostoru R. Srbije nemamo farme na kojima bi se moglo nabaviti više od stotinak kvalitetnih priplodnih grla. Što se tiče izbora rasa ovaca koje bi bile poželjne da se uvezu i da zadovolje i investitora i da imaju veliki značaj i uticaj na daljnji razvoj ovčarske proizvodnje kod nas tu treba biti oprezan i uzeti u obzir veliki broj faktora koji moraju biti razmotreni i zadovoljeni da se postigne potpun efekat. Veoma je važno uzeti u obzir prirodne potencijale, klimatske uslove, ljudske resurse, postojeći rasni sastav, proizvodni pravac i iskustva iz prethodnih godina sa gajenjem određenih rasa ovaca na našim prostorima. Kada je u pitanju izbor rasa za gajenje veoma je važno za koji se proizvodni pravac u ovčarskoj proizvodnji opredeljujemo. Ako se investitor opredelio da gaji ovce za proizvodnju mesa i vune ili ovce za proizvodnju mesa i mleka, tj. dva proizvodna pravca, onda je neophodno da se odaberu ovce za ta dva pravca proizvodnje.

Što se tiče pravca proizvodnje meso i vuna ovce se mogu odgajivati u čistoj rasi ili  odabrati dve rase iz prosto praktičnog razloga, jer se ukrštanjem rasa dobijaju kvalitetniji jaganjci za klanje, koji imaju bolji randman, bolji prirast tokom gajenja, manji utrošak hrane/kg proizvedenog mesa i dr.

Kada je u pitanju pravac proizvodnje mleka u ovčarstvu, tu nemamo nekog velikog izbora u rasama koje bi mogle uspešno da se gaje kod nas i da zadovolje investitora, naše potrebe za tim kvalitetnim materijalom i potencijalne kupce proizvedene robe. Svakako veliki uticaj pri izboru rasa imaju tržišna potražnja i mogućnosti plasmana kako kvalitetnog priplodnog materijala tako i jagnjećeg mesa i mleka i na našem i na inostranom tržištu.

Što se tiče proizvodnog pravca koji je opredeljen za proizvodnju jagnjećeg mesa, predlažem dve rase ovaca koje se godinama uspešno uzgajaju kod nas i potvrdile su i opravdale svoj genetski i proizvodni potencijal. Te dve rase su Il d France rasa (francuska rasa) i Sufolk rasa (britanska rasa ovaca).

Kod proizvodnje mleka izbor rase za ovaj pravac pao je na rasu Asaf (izraelska rasa ovaca). Obrazloženje za svaku rasu daću pojedinačno.

S obzorom na klimatske promene koje su prisutne, ova rasa bi mogla da odigra veoma bitnu ulogu u razvoju našeg mlečnog ovčarstva. Kako mi iz godine u godinu imamo problema širom Srbije sa sušnim letima i problema sa niskim prinosima na livadama, pašnjacima i travnim površinama, ova rasa ovaca predisponirana za skromnijim zahtevima ishrane mogla bi da bude značajna za buduće vreme i pojedine delove naše zemlje. Ono što je najznačajnije mogućnost plasmana mleka od ove rase ovaca i jagnjećeg mesa je izvesna i unapred zagarantovana na bliskom istoku (Izrael).


Autor: Mr Zoran Novaković, PSS Novi Sad
Izvor: Agropartner

:: Stočarstvo :: PREPORUKA IZBORA RASA OVACA ZA GAJENJE U SRBIJI ::