suncokret

Zaštita bilja

Sremska Mitrovica: ZAŠTITA ŠLJIVE, TREŠNJE I VIŠNJE

Sremska Mitrovica (16. mart 2017.) - Na terenu RC Sremska Mitrovica koštičave voćne vrste roda Prunus sp. (šljiva, trešnja, višnja) se nalaze u fenofazi BBCH skale 01-03 (početak-kraj bubrenja pupoljaka).

Preporučuje se proizvođačima šljive da urade tretman preparatima na bazi a.m.bakar-oksihlorid preparat Bakarni oksihlorid 50 u konc. 0,75%.

Fungicidni tretman se preporučuje u cilju smanjenja infekcionog potencijala najznačajnijih patogena šljive (Claserosporium carpophilum, Taphrina pruni, Monilia spp.).

Preparatu na bazi bakra dodati i preparat na bazi mineralnog ulja u cilju sprečavanja razvoja štitastih vašiju, Galmin u koncentraciji 3-4%.

Preporučuje se proizvođačima višnje i trešnje tretman  preparatom na bazi a.m.bakar-oksihlorid preparat Bakarni oksihlorid 50 u koncentraciji 0,75% u cilju smanjenja infekcionog potencijala patogena Clasterosporium carpophilum i Monilia spp.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: Zaštita bilja :: Sremska Mitrovica: ZAŠTITA ŠLJIVE, TREŠNJE I VIŠNJE ::