suncokret

Zaštita bilja

STANJE U USEVIMA OZIME PŠENICE, JEČMA I ULJANE REPICE

Ruma (13. decembar 2017.) - Na terenu RC Ruma, u zavisnosti od vremena setve, usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od 3 lista razvijeno do faze bokorenja: drugo sekundarno stablo vidljivo (13-22 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva pšenice (lokaliteti: Ruma-Fišer, Irig, Voganj) nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

Pregledom useva ječma uočeni su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).


Suva trulež na uljanoj repici

Pregledom useva uljane repice na terenu (lokaliteti: Ruma-Fišer i Rivica; faza: 9 i više listova razvijeno / 18 BBCH) uočeno je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) na 7-8% biljaka, na pojedinačnim listovima.

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: Zaštita bilja :: STANJE U USEVIMA OZIME PŠENICE, JEČMA I ULJANE REPICE ::